Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2016

ELUGswe

Organisation

ELUGswe, Ex Libris svenska användargrupp, med engelsk beteckning Ex Libris Swedish User Group, har sina rötter i Alephs svenska användargrupp (Alephswe) som bildades 1999. År 2012 beslöt föreningen att utvidga användargruppen till att gälla alla Ex Libris produkter.
ELUGswe har följande syften:

Utbyta erfarenheter och utgöra ett kontaktnät för samarbete om Ex Libris produkter
Samordna och prioritera gemensamma önskemål och krav gentemot leverantören Ex Libris
Hålla kontakt med den internationella användargruppen IGeLU

ELUGswe har stadgar som bygger på tidigare stadgar för Alephswe och en styrelse med minst fyra medlemmar.

Styrelsen

Styrelsen har bestått av

  • Ordförande Charlotte Wänelöf, Riksdagsbiblioteket
  • Kassör Mattias Ödevidh, Kungl. Biblioteket
  • Sekreterare Eva Törnblom, Jönköpings högskolebibliotek
  • Ledamot Lars Iselid, Umeå universitetsbibliotek

Under året har styrelsen haft 5 protokollförda möten och 2 möten utan minnesanteckningar.

Övriga förtroendeposter

Valberedningen har bestått av

  • Maria Nyman, Umeå universitetsbibliotek (sammankallande)
  • Anders Fredriksson, Södertörns högskolebibliotek
  • Maria Bjurström, Karolinska institutets universitetsbibliotek

Revisor och suppleant

  • Anna Swärd Bergström, Umeå universitetsbibliotek
  • Bengt Kleijin (suppleant), Försvarets materielverk, FMV

Medlemsantal

Vid verksamhetsårets början hade ELUGswe 21 st medlemsbibliotek, och vid verksamhetsårets slut 28 st. En ökning med 7 st. Ökningen är till viss del ett resultat av ProQuests förvärv av Ex Libris. Medlemmar i ELUGswe under 2016 framgår av bilaga 1. 2(4)

Ekonomi

Medlemsavgiften för året var 100 kr. Medlemsavgiften ska täcka de administrativa kostnader föreningen har. En konferensavgift på 350 kronor togs ut vid vårmötet på Stockholms universitetsbibliotek.

Aktiviteter under 2016:

Vårmöte 18-19 april 2016, Stockholms universitetsbibliotek, Stockholm
18-19 april 2016 anordnades ett medlemsmöte inklusive ett årsmöte på Stockholms universitetsbibliotek.

Vid vårmötet diskuterade vi bland annat vilka konsekvenser ProQuests förvärv av Ex Libris innebär för ELUGswe som förening. ELUGswe bjöd in medlemmar från ProQuest svenska användargrupp att delta i ELUGswe’s vårmöte. Linda Trygg från Malmö högskola presenterade Summons användargrupp och på eftermiddagen hade vi gruppdiskussioner om hur vi på bästa sätt ska jobba tillsammans.

Utöver föreningsfrågor så presenterade Eva Törnblom, Jönköpings högskolebibliotek och Niklas Lehto, Umeå universitetsbibliotek hur man har jobbat för att förbättra e-bokslänkar i SFX. Marika Lundqvist, Umeå universitetsbibliotek, berättade om hur de jobbat med att få in egna resurser i Primo. Lars Iselid, Umeå universitetsbibliotek, beskrev problemen med Swepub-poster i Primo Central med dubbletter och rankning.

Kristian Wallin från Ex Libris berättade om ProQuest köp av Ex Libris och dess konsekvenser för bland annat Ex Libris som organisationen, produkterna och Knowledge Base:en. Han informerade också om Ex Libris tankar om en framtida Search personalization i Primo där de tänkte sig att en ”osynlig” personalisering skulle bli default i Primo. Vi lyfte även förvirringen mellan Ideas Exchange (gäller Alma, Primo, CampusM och Rosetta) och NERS, dvs. när och hur respektive bör användas. Den 23 juni 2016 skickades ett förtydligande ut om detta på den internationella listan för PRIMO. Deras uppmaning var att använda både NERS och Ideas Exchange.

En viktig del på ELUGswe:s medlemsmöten är att samla in frågor, synpunkter och klagomål som styrelsen i sin tur lyfter till Ex Libris. Både frågor som ställs direkt till Kristian Wallin på medlemsmötet men även frågor som lyfts på INUG-mötet senare under året. Vi beslutade att lyfta information vi fått om personalisering i Primo på INUG-mötet i en särskild skrivelse.

INUG-mötet 4 september 2016, Trondheim

Den 4 september 2016 deltog två representanter från ELUGswe:s styrelse det årliga INUG-mötet. I år bifogade vi en särskild skrivelse där vi tog upp den information som Kristian Wallin gett oss om Ex Libris tankar om en framtida Search personalization i Primo där de tänkte sig att en ”osynlig” personalisering skulle bli default i Primo. Vi krävde att en sådan funktionalitet aldrig skulle få vara default. Ex Libris korta svar på detta var att något sådant har de inte planerat och att personalisering aldrig kommer att vara påslaget som default.

IGELU-mötet 5-7 september 2016, Trondheim

Under IGELU-mötet hade två representanter från ELUGswe:s styrelse ett möte med Kristian Wallin. Kristian tyckte att ELUGswes påtryckningar och ProQuests förvärv av Ex Libris och därmed sammanhängande omorganiseringar har gjort hans arbetssituation bättre. Den nya organisationen med nya nivåer och regionindelningar var på plats i mars i 2016 och han tyckte att det mesta hade satt sig. Vi tog upp att det fortfarande finns en del kvarstående problem när det gäller förnyelse av avtal för de system som var ProQuests. Ex Libris vill vänta tills avtal som ingåtts med LM löpt ut innan de förnyar.

Styrelsemöte, 29 september 2016, Kungliga biblioteket

Utöver styrelsemöten via Skype har vi i styrelsen haft ett heldagsmöte på Kungliga biblioteket. Syftet med mötet var att förbättra strukturen och informationen på ELUGswe:s hemsida. Arbetet har påbörjats men kommer att fortsätta även under 2017.

Höstmöte, 16 september 2016, webbmöte

På höstmötet informerade styrelsen från INUG-mötet och IGeLU-konferensen i Trondheim. Daniel Forsman, bibliotekschef, Chalmers bibliotek och ordförande i Summon/360 Product Working Group (PWG) berättade om den nya PWG:n.

Annat som togs upp på mötet var arbetsgruppen för regionalt index och NERS och Ideas Exchange.

Stockholm 2017-03-16
Styrelsen för ELUGswe

Charlotte Wänelöf, ordförande .

Mattias Ödevidh, kassör

Eva Törnblom, sekreterare

Lars Iselid, ledamot

 

 

Verksamhetsberättelse 2015 [PDF]